เปิดเมื่อ26/03/2012
อัพเดท29/11/2012
ผู้เข้าชม131311
แสดงหน้า260832
จำนวนสินค้า2

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

พิมพ์หมายเลข EMS 13 หลัก โดยไม่ต้อง
เว้นวรรคแล้วกดปุ่ม Search

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประวัติผู้เขียน
ประวัติผู้เขียน
อ้างอิง อ่าน 100380 ครั้ง / ตอบ 2 ครั้ง

bombkub
ชื่อ                                  นายบรม  ศรีสุข
 
ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรี                          นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย            สถาบันศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร            โครงการอบรมกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร            นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักงานอัยการสูงสุด และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน                    
-           อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงราชบุรี
-           อัยการจังหวัดบุรีรัมย์
-           อัยการจังหวัดชลบุรี
-           อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครอง
-           อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว
-           อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
-           อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา
-           ผู้ตรวจราชการอัยการ
ตำแหน่งปัจจุบัน                                   อัยการอาวุโส
ประวัติการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการต่าง ๆ
-     เป็นผู้แทนในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการ      ส่วนท้องถิ่น
-     เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อและติดตั้งระบบ Supercomputer ของกรมอุตุนิยมวิทยา
-     เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
-     เป็นกรรมการ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการพัสดุ (กวพ.) ของสำนักนายกรัฐมนตรี (เดิม) และกรมบัญชีกลาง
-     เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-     เป็นคณะกรรมการระดมทุนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
-     เป็นคณะทำงานพิจารณาสัญญาทำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital CDMA และสัญญาเช่าโครงข่าย
-     เป็นคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในคณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา
-     เป็นคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
-     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
-     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการเป็นที่ปรึกษา
-     เป็นที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
-     เป็นที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
-     เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับคดีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
-     เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-     เป็นที่ปรึกษาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
-     เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ
-     เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการ
-     เคยเป็นอาจารย์สอนวิชา Law and Society ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
-     เป็นวิทยากรให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
      -    หลักสูตรฝึกอบรม “สัญญาและหารือ”
      -    หลักสูตร “จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับสัญญา”
      -    หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ
      -    หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO)”
      -   หลักสูตร “การสัมมนา เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 และข้อพึงระมัดระวังในการบริหารสัญญาของสมาคมบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย”
      -   หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง “กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุภาครัฐ” ของกรมส่งกำลังทหารเรือ กองทัพเรือ
      -    ฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร   “อัยการจังหวัด”   การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจ้างเหมาบริการ
      -    ฝึกอบรมหลักสูตร “อนุญาโตตุลาการ” ให้แก่ส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอัยการสูงสุด
 
bombkub hutsri@hotmail.com [171.100.82.xxx] เมื่อ 26/03/2012 18:17
1
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 6/03/2019 09:54
2
อ้างอิง

Sue
  Appraisal definition | Balloon Payment info | Deed in Lieu of Foreclosure | Terms - Allowance Over Building Shell | Bankrupt info | First Generation Space | Encumbrance | Clear Span Facility | Gross Building Area information | office space rent | commercial realestate | Malls For Sale | Capitalization defined | CCIM information |
 • Miami office space for sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Efficiency Factor information | Appraisal defined |
 • commercial property for lease | Gross Absorbtion information | Full Service Rent information |
 • commercial property for sale | Industrial Park | space | Appreciation | commercial realtor | Miami Warehouse For Lease | Allowance Over Building Shell defined | warehouse for sale | Ad Valorem | Bankruptcy definition | Common Area info |
 • commercial property for lease |
 • office space for lease |
 • Miami office for lease |
 • hotel motel for sale |
 • Below Grade information | Common Area | Consumer Price Index CPI info | Broker info | Building Or Core Factor defined | Graduated Lease | Clear Span Facility definition | Capital Expenses information | First Right Of Refusal information | Commercial Property Business info | Commercial |
 • commercial building for sale | Renting Office Space | Consumer Price Index CPI | Florida Commercial Real Estate | Bankrupt defined | Commercial Property | Build To Suit info | Clear Span Facility defined | Balloon Payment defined | Covenant definition | Bankrupt | Hotel Brokers |
 • commercial property loans |
 • commercial building for sale |Cumulative Discount Rate definition | CRS information | Terms - Appreciation | Allowance Over Building Shell | national commercial real estate |
 • office space for rent |
 • warehouse in miami | Terms - Assessment |
 • miami office for lease | First Generation Space information | Build Out definition | Terms - ARM | Conveyance definition | warehouse for lease | Attorn definition | General Contractor | terms - above building standard | Terms - ALC | Concessions | Cost Approach info | Below Grade definition | Assignment |
 • CRE info |
 • buildings for sale nyc | business properties |
 • class a office building | Commercial Property Specialists info | miami warehouse for sale |
 • hotels for sale | Dedicate defined |
 • Warehouse Lease Miami | CPM definition | Certificate Of Occupancy information | Commercial Brokers | Gross Building Area | Full Recourse information | Office Building Sale |
 • commercial property for lease |
 • warehouse | First Right Of Refusal (Adjacent Space) information | Commercial Real Estate Agent | Grant | Industrial Properties | commercial realty | Conveyance information | CRB definition | Attorn defined | Balloon Payment definition | Miami Office | Office Buildings | warehouse for sale |
 • office space rental | Fixed Costs |
 • terms - abatement | Warehousing | CPM information | Capital Expenses | Rent Office Space | abatement | Build To Suit | Grantor information | Building Standard defined | Assessment | office rentals |
 • industrial buildings for sale | Cumulative Discount Rate info | Commercial Property Development information | Covenant defined |
 • warehouse in miami |
 • commercial property for sale | Expense Stop | Building Standard Plus Allowance info |
 • commercial property for rent | Commercial Property Markets information | commercial property for sale |
 • Contract Documents | Concessions information | Build Out | Contiguous Space definition |
 • office space in Miami | commercial real estate for sale |
 • commercial real estate loans | Easement | office space to rent | CPM | Comparables information |
 • Build Out information | Space For Rent | warehouses for sale | Ad Valorem definition | AMO defined | Office Building For Sale | Build To Suit definition | Commercial Property Markets info | Commercial Property Resources information | Certificate Of Occupancy defined | Deed defined | Commercial Property Offers | Ad Valorem defined | Grantee | Deficiency Judgement information | Building Standard info | Grant information | CPM info | Miami Office Building | Flex Space information | Certificate Of Occupancy info | Construction Management defined |
  Agents | CRS info |
 • warehouse space | Doral Florida | Escrow Agreement information | Rent Space Warehouse | Carrying Charges info |Rent | Eminent Domain |
 • Building Code defined | Commercial Property Objectives info | Capitalization Rate definition | Carrying Charges | Building Or Core Factor info | Hotels For Sale | Dollar Stop information | warehouse for sale | Capitalization Rate | Concessions info | abatement defined | Terms - Assignment | Capitalization information |
 • businesses for sale | Warehouse In Miami | Terms - Annual Percentage Rate (APR) | Hotel For Sale | Base Year |
 • commercial property for sale | Commercial Properties | Commercial Property information |
 • warehouse for sale |
 • Economic Feasibility information | Clear Span Facility info | Commercial Real Estate In Miami | Shopping Center For Sale | Capitalization Rate information | Base Rent info | ALC Defined | Circulation Factor definition |
 • warehouse for sale Miami | Design/Build information | warehouse | Building Or Core Factor definition | commercial real estate Miami | Equity information | Commercial Property Transactions |
 • hotels for sale | Miami Commercial Properties | Commercial Property Strategies information | Concessions defined | office space for rent | Deed info | Commercial Property Services | Encumbrance information | Office To Lease | Office Space Miami Florida | Property Search Commercial | Donald Trump |
 • Absorbtion defined | Building Code definition | CIREI defined | Waldorf Astoria | ALC Definition | Annual Percentage Rate (APR) |Flex Space | Cumulative Discount Rate | Motels For Sale | Force Majeure | Contiguous Space information | AMO definition | Deed information | Common Area defined | Commercial Property Resources info | Future Proposed Space information | CIREI | Commercial Property Solutions info | Covenant Of Quiet Enjoyment |
 • commercial property for sale | Commercial Broker | Full Recourse | Core Factor |
 • warehouse for sale | CIREI info | Encroachment | Base Year info |
 • office rental | Grantor | Office For Sale | Office Buildings For Sale | Miami Office For Rent | real estate | Certificate Of Occupancy | Capital Expenses defined | International Commercial Property info | Shopping Malls For Sale | Exclusive Agency Listing info | Warehouse Space For Lease |
 • Base Rent information | Add-On-Factor definition | Terms - Ad Valorem | Offices To Lease | warehouses for sale
  warehouses for sale
  warehouses for sale Miami
  warehouses for sale Sue Posted on : September 15, 2018 Base Rent defined |
 • warehouse for sale |
 • building for sale nyc | Core Factor defined |
 • office rental |
 • business for sale | Below Grade defined | warehouse for sale in Miami | Contiguous Space defined | ARM defined | Industrial Building For Sale | Commercial Property Strategies info | Appreciation definition | Default | Covenant Of Quiet Enjoyment information | Commercial Property Strategies |
 • warehouse space | Commercial Property Services information | Clear Span Facility information | Covenant info | Offices For Sale |
 • warehouse for rent Miami |
 • warehouse for sale Miami | real estate commercial |
 • office space for rent | defined |
 • hotel broker | Estoppel Certificate information |
 • warehouse space for rent | Build To Suit information | Condemnation definition | Warehousing Buildings | Building Code info | Loans | NYC | Commercial Real Estate Mortgage | Building Code information |
 • CCIM defined | Motel For Sale | offices | Properties | wherehouse | Efficiency Factor |
 • warehouse Miami | Deed in Lieu of Foreclosure info | Forclosure | First Right Of Refusal (Adjacent Space) | Condemnation defined | Cost Approach definition | Commercial Real Estate In Atlanta |
 • Miami Dade Commercial Real Estate. Warehousing | Chapter 7 |
 • warehouse for rent Miami | Deed Of Trust | Deed Of Trust information | Commercial Property Resources | Terms - Anchor Tenant | Distraint | commercial real estate search | Dollar Stop | Industrial Buildings For Sale | warehouses for lease | Miami Warehouse Space | Capital Expenses definition |
 • Office Building Sales | Economic Rent | First Mortgage information | Office Spaces | Anchor Tenant defined |
 • office space rental | First Right Of Refusal |
 • commercial property | Bankruptcy |
 • Base Year definition | Chapter 11 | Bankruptcy info | Miami |
 • office space Miami | Exclusive Agency Listing | Bullet Loan defined | Effective Rent information | Consumer Price Index CPI information | Miami commercial real estate | Broker definition | Finance Charge | Hotel Sale | Circulation Factor information | Circulation Factor defined | Earnest Money | Building Standard information | Gross Lease | Building Standard definition | Commercial Property Development info | Full Service Rent |
 • office space | Contract Documents info |
 • Comparables definition | Commercial Property Solutions information | Building Standard Plus Allowance information | Below Grade | Building Standard Plus Allowance defined | realtors | Building Or Core Factor information | Terms - Attorn | Contiguous Space | Miami Rent Warehouse | Expense Stop information | Chapter 7 defined |
 • office space for rent | search commercial property | Property | First Mortgage |
 • Distraint information | Bullet Loan | Floor Area Ratio |
 • office space rental |
 • CRB info | CRE defined |
  Terms - Add-On-Factor | corporate relocation | Demising Walls information |Cumulative Discount Rate defined | Office |
 • Miami office space for sale | Fair Market Value information |
 • commercial real estate Miami | commercial real estate Doral Florida | Building Standard Plus Allowance | Miami Florida Commercial Real Estate | Absorbtion definition | Cost Approach | Chapter 11 information |
 • rent office space | Industrial Land | Contract Documents defined | Building Classifications |
 • commercial property for lease | Capitalization info | Conveyance defined | Anchor Tenant | Capitalization |
 • hotel broker | Base Rent definition | Conveyance | above building standard defined |
 • warehouse for rent Miami&
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 02:34
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :